• +386 51 328 208
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

SPLOŠNO

1.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo odnos, pravice in obveznosti pogodbenih strank ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja med Plavalnim klubom Kamnik ( v nadaljevanju PK Kamnik ) in uporabnikom storitev ter njegovim zakonitim zastopnikom (v nadaljevanju vadeči).

2.

Vsi ostali pogoji, ki niso navedeni v Splošnih pogojih poslovanja PK Kamnik so opredeljeni v Statutu PK Kamnik oz. o pogojih poslovanja odloča IO PK Kamnik.

OBSEG, KRAJ IN OBDOBJE IZVAJANJA

3.

PK Kamnik izvaja več programov:

  • celoletni programi (tekmovalno plavanje, plavalna akademija, plavalna šola, rekreativno plavanje za otroke in mladostnike, rekreativno plavanje za odrasle, družinsko plavanje),
  • plavalni tečaji
  • individualna vadba

Programi PK Kamnik se izvajajo v obdobju od septembra do konca avgusta.

PK Kamnik izvaja program vadbe v bazenih, športnih objektih in na prostem v Kamniku, po Sloveniji in tujini, predvsem v primeru priprav in izrednih treningov.

4.

Program se organizira in izvaja po razporedu kot ga določi PK Kamnik in je objavljen na spletni strani kluba www.plavalniklub-kamnik.si ali pa vadeče o tem obvestijo trenerji in vaditelji preko elektronske pošte in SMS sporočil.

Pogoj za sodelovanje v celoletnih programih, plavalnih tečajih in izvajanje individualne vadbe je članstvo v klubu in plačana članarina za tekoče leto. Tekoče leto se smatra leto v obdobju od 1.9. do 31.8. naslednjega leta. Članarina društvu se plača na začetku sezone (praviloma septembra), za nove člane pa ob vpisu. Višino letne članarine določi izvršni odbor s sklepom in je objavljena v ceniku na spletni strani.

V programu tekmovalnega plavanja obračunska sezona traja od 1.9. do 31.7. Vadeči so dolžni plačati stroške programa za to obdobje (za 11 mesecev), razen v primeru izpisa iz tekmovalnega programa.

5.

Starši ali skrbniki so dolžni otroka predati trenerjem ali vaditeljem ob v naprej določeni uri vadbe. Program ne vsebuje dodatnega varstva otroka po končani vadbi (razen morebitnega dodatnega varstva pri poletnih tečajih in organiziranih pripravah), zato so starši ali skrbniki dolžni po končani vadbi pravočasno prevzeti otroka.

IZDAJA IN PLAČEVANJE RAČUNOV

6.

Program PK Kamnik je plačljiv po vsakokrat veljavnem ceniku PK Kamnik, ki je objavljen na spletni strani PK Kamnik. Obveznosti se plačuje na podlagi izstavljenih računov s strani PK Kamnik. Računi celoletnih programov se izstavljajo do 8. v mesecu za tekoči mesec (obračunsko obdobje) z valuto 15. v mesecu. Računi in plačilo za ostale programe se izstavljajo in plačujejo v skladu s pogoji, objavljenimi v razpisu posameznega programa. Računi se pošiljajo po elektronski pošti in sicer v pdf obliki. Pri celoletnih programih število treningov oziroma dinamika izvajanja treningov ne vpliva na višino mesečnega računa. Prisotnost ali morebitna odsotnost plavalca ne vpliva na višino mesečnega računa, razen v primeru v nadaljevanju opredeljenih opravičenih odsotnosti. V primeru, da je v programe PK Kamnik vpisanih več otrok iste družine, se cena drugemu otroku zniža za 10%, tretjemu in vsem nadaljnjim pa za 20%. Popusti se obračunajo po principu "cenejši program, višji popust". Popusti se ne priznajo pri računih za udeležbo na tekmovanjih in pripravah.

7.

Vadeči je dolžan redno in pravočasno plačevati račune za opravljene storitve in druge dogovorjene obveznosti.

8.

Če vadeči v petnajstih (15) dneh po roku za izstavitev računa v posameznem obračunskem obdobju ne prejme računa, je o tem dolžan obvestiti PK Kamnik. Če tega ne stori, se šteje, da je izdani račun prejel petnajsti (15) dan po izdaji računa.

9.

Vadeči je dolžan PK Kamnik takoj pisno sporočiti vsako spremembo podatkov ( npr.: sprememba E- naslova, sprememba stalnega prebivališča, priimka, itd…. ), ki vpliva na pravice in obveznosti ter določajo način poslovanja s PK Kamnik. Vse finančne posledice, nastale zaradi nepravočasnega javljanja sprememb, bremenijo vadečega. Če vadeči spremembe podatkov ne sporoči PK Kamnik, se računi in druga sporočila, poslana vadečemu na naslov, ki ga je navedel na vpisnem listu, štejejo za sprejeta.

PRIJAVE, ODJAVE, ODSOTNOSTI IN REZERVACIJE

10.

Prijava v programe, razen v program individualne vadbe, je možna izključno preko v celoti izpolnjenega obrazca objavljenega na spletni strani PK Kamnik ali na drugačen način, naveden na spletni strani PK Kamnik pri posameznem programu.

11.

Prijava v plavalne tečaje velja izključno za ob prijavi na vpisnem obrazcu označen termin. V primeru zasedenosti termina prijava velja za naslednji razpoložljivi termin plavalnega tečaja, o čemer PK Kamnik obvesti prijavitelja.

12.

V primeru alergije, astme oz. kakšne druge zdravstvene posebnosti je vadeči obvezno dolžan to navesti pri vpisu. V primeru, da to mesto v vpisnici ostane prazno PK Kamnik oz. sodelavci sklepajo, da vadeči nima posebnosti na katera bi morali paziti vaditelji na bazenu.

13.

Odjave iz celoletnih programov sprejemamo po e-pošti na naslov info@plavalniklub-kamnik.si. Zadnji dan, ko še upoštevamo odjavo za tekoči mesec, je 3. v mesecu. V nasprotnem primeru za tekoči mesec izdamo račun. Če je le mogoče nas o prenehanju vadbe obvestite vsaj 14 dni pred prenehanjem vadbe.

14.

Odjave iz plavalnih tečajev niso možne. Po predhodnem dogovoru je manjkajoče ure v primeru bolezni in z zdravniškim opravičilom možno nadomestiti v drugem terminu. Denarja za posamezne izpuščene dneve ne vračamo.

15.

Vadeči so dolžni pisno oziroma po elektronski pošti obvestiti trenerja ali vaditelja za vse daljše odsotnosti.

16.

V primeru odsotnosti zaradi bolezni več kot en mesec in ob predložitvi zdravniškega opravičila, se vadečemu prizna za obdobje odsotnosti 50 % popust na ceno za izvajanje programa, ki se obračuna pri izdaji naslednjega računa. Popusti se ne seštevajo z ostalimi popusti.

17.

Vadeči v celoletnih programih, razen v programih tekmovalnega plavanja, lahko v primeru načrtovane odsotnosti 1 mesec ali več plačajo rezervacijo za čas odsotnosti v višini 50 % cene plavalnega programa.

18.

Prenašanje neizkoriščenih ur v celoletnih programih ni možno.

VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

19.

PK Kamnik bo osebne podatke vadečega obdeloval izključno za namene organizacije in izvedbe programa, izdajo računov in obveščanje o zadevah PK Kamnik. Podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Podatke bomo hranili do izteka zakonskega roka za uveljavljanje zahtevkov, razen računov, ki jih moramo hraniti skladno z zakonskimi obveznostmi. Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen našim pogodbenim partnerjem, ki nam zagotavljajo računovodsko podporo, in občini Kamnik za pridobitev sofinanciranja programov PK Kamnik.

20.

Javno dostopni osebni podatki vadečih posameznih programov oz. osebni podatki mladoletnih otrok (udeleženih v posameznih programih), ki po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost posameznika (npr. fotografije, video ali zvočni posnetki dejavnosti in aktivnosti otrok na plavalnem tečaju, treningu, tekmovanju ter druge podobne aktivnosti), se lahko uporabljajo za objavo na spletnih straneh kluba, v strokovnih člankih ali drugih javnih medijih.

SPLOŠNO

21.

Informacije, ki jih vadeči dobi neposredno/ustno od predstavnikov PK Kamnik ne zavezujejo bolj kot navedbe na spletni strani PK Kamnik ali v pisnih obvestilih predstavnikov PK Kamnik. V primeru dvoma se šteje za veljavno tista ponudba/informacija, ki je sestavljena v pisni obliki.

22.

PK Kamnik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti splošna pravila. Obveznost obvestila o spremembi je izpolnjena z ustrezno objavo splošnih pravil na spletni strani www.plavalniklub-kamnik.si. Sprememba splošnih pravil stopi v veljavo z dnem objave na strani, vendar se začne uporabljati 8. dan od njene objave, razen če veljavni predpisi določajo drugače.

23.

PK Kamnik lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pravil, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje, rok za obvestilo uporabnikom storitev ter njegovim zakonitim zastopnikom iz tega odstavka tudi skrajša.

24.

Uporabnik storitev oz. njegov zakoniti zastopnik izrecno soglaša, da lahko PK Kamnik pri pristojnih državnih, upravnih in drugih organih ter upravljavcih zbirk opravi poizvedbe o vseh relevantnih podatkih in te podatke pridobi ter obdeluje za namene poplačila in izterjave obveznosti uporabnika oz. njegovega zakonitega zastopnika do PK Kamnik.

25.

Morebitne spore bosta PK Kamnik in vadeči reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem.

26.

Z uveljavitvijo teh splošnih pravil prenehajo veljati predhodna splošna pravila z dne 1.9.2016.

Kamnik, dne 20.9.2019